VEDTÆGTER for Nordic Federation of General Practice ApS, 16. april 2005 - revideret 27. marts 2020 og 24 marts 2023

 

§ 1. Selskabets navn og hjemsted

Selskabets navn er ændret fra Scandinavian Journal of Primary Health Care ApS til Nordic Federation of General Practice ApS. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.


§ 2. Selskabets formål

Stk.1
Selskabets formål er at virke til fremme af de alment praktiserende lægers funktion i den primære sundhedstjeneste i de 5 nordiske lande, Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark.

Stk. 2
Selskabet skal primært sikre udgivelsen af det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Stk. 3
Selskabet skal desuden formidle afholdelse af Nordiske kongresser i almen medicin.

Stk. 4
Selskabet kan til fremme af formålet - efter beslutning i bestyrelsen - iværksætte andre aktiviteter f.eks. ved udgivelse af andre tidsskrifter, bøger og publikationer, afholdelse af kurser, andre kongresser m.v.


§ 3. Selskabets indskudskapital

Stk. 1
Selskabets indskudskapital er danske kr. 125.000,00, skriver kroner ethundredefemogtyvetusinde 00/100 fordelt i 125 anparter å kr. 1.000,00.

Stk. 2
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt. Der udstedes ikke anpartsbeviser.


§ 4. Anpartsbog og overdragelse af anparter

Stk. 1
Anpartshavernes navn og adresse skal være noteret i selskabets anpartsbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige anpartshaveres navn og adresse samt anparternes størrelse.

Stk. 2
Ingen anpart kan overdrages - hverken frivilligt eller gennem retsforfølgning - uden først at være tilbudt selskabets øvrige anpartshavere til den kurs, der modsvarer anpartens indre værdi. I mangel af enighed om den indre værdi fastsættes denne af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Stk. 3
Såfremt en anpartshaver ønsker at afhænde sin(e) anpart(er), skal anpartshaveren give bestyrelsen skriftlig meddelelse herom, og bestyrelsen, har pligt til uopholdeligt og senest l uge efter modtagelsen af salgsønsket at gøre de andre anpartshavere bekendt hermed. Senest 7 uger efter at salgsønsket er fremsat, skal de anpartshavere, der ønsker at erhverve den tilbudte anpartspost meddele dette skriftligt til bestyrelsen, der senest 2 måneder efter, at salgsønsket skriftligt er fremsat, skal give meddelelse til den anpartshaver, der ønsker at overdrage, om hvorvidt en eller flere af de andre anpartshavere ønsker at købe den pågældende anpart. Anpartshaverne har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres anpartsbesiddelse. Dog kan de købende anpartshavere inden 7 ugers-fristens udløb meddele bestyrelsen, hvis køberne har opnået enighed om en anden fordeling. Hvis forkøbsretten gøres gældende, skal den benyttes overfor hele den tilbudte anpartspost, og købesummen herfor skal berigtiges senest 2 måneder fra tidspunktet for fastsættelsen af købesummen, der igen skal fastsættes senest 4 måneder efter, at anpartskøberen har erklæret at købe.

Stk. 4
Hvis ingen anpartshavere ønsker at købe den tilbudte anpartspost, er den anpartshaver, der ønsker at sælge frit stillet med hensyn til salg til anden side. Kan dette ikke lade sig gøre til mindst kurs 100, kan den pågældende anpartshaver kræve selskabet likvideret i overensstemmelse med anpartsselskabslovens § 53. Anpartshaverne er i denne situation pligtige til at stemme for likvidationen.


§ 5. Notering i anpartsbogen

For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets anpartsbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den, til hvem anparten overdrages.
  

§ 6. Anparternes rettigheder og indløselighed

Ingen anpart har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse.


§ 7. Udbytte

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i anpartsbogen står indtegnet som ejer af de pågældende anparter. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.


§ 8. Generalforsamlinger

Stk. 1
Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning, jfr. § 21. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev eller elektronisk kommunikation med angivelse af dagsorden til de i selskabets anpartsbog noterede anpartshavere.
Det skal sikres, at adressaterne har modtaget - mail post.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftligt forlangende af en anpartshaver eller selskabets revisor, med angivelse af det punkt, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen. Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med angivelse af endelig dagsorden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Forslag fra anpartshavernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest l måned før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4
Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremsendes ved elektronisk kommunikation til anpartshaverne dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskabet samt årsberetning med påtegning af revisor. Ved generalforsamlingen skal der tillige foreligge underskrift af bestyrelse og direktion.
  

§ 9. Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal som minimum foretages:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
5. Budget for det efterfølgende år
6. Evt. valg af bestyrelse
7. Evt. valg af redaktion
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
 

§ 10. Afstemning

Stk. 1
På generalforsamlingen giver hver anpart på kr. l .000,00 én stemme.

Stk. 2
For så vidt den pågældende anpart er erhvervet ved overdragelse, skal denne anpart være noteret på vedkommendes navn i selskabets anpartsbog senest l måned før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering l måned før generalforsamlingen.

Stk. 3
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

 
§ 11. Dirigent

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.


§ 12. Beslutninger

Stk. 1.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved 4/5 stemmeflerhed af hele indskudskapitalen, herunder beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning.

Stk. 2
1/5 af stemmerne kan forlange en vedtaget beslutning udskudt til beslutning ved en ny generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvis en anpartshaver vil blive væsentlig økonomisk berørt af beslutningen


§ 13. Forhandlingsprotokol

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og sekretæren.


§ 14. Bestyrelsen

Stk. 1
Selskabets ledelse forestås af en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer - en fra hvert af landene, Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island almindeligvis de pågældende selskabers formænd.

Stk. 2
Bestyrelsen varetager driften vedrørende formueforvaltningen, regnskabsføringen, udarbejdelse af budgetter m.v.
Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører.
Bestyrelsen ansætter en chefredaktør.
Det videnskabelige selskab, som arrangerer nordisk kongres, ansætter formand for egen kongreskomité. Som hovedregel bliver samme person også formand for den nordiske kongreskomité i 2-årsperioden op til afholdelse af egen kongres. Formandstiden træder i kraft efter endt afvikling af den foregående kongres og er gældende i tidsrummet indtil værtslandet har afviklet deres egen kongres, typisk er funktionstiden to år.  
Chefredaktøren og formanden for kongreskomiteen er observatører ved ordinære bestyrelsesmøder.

Stk. 3
Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage lønnet medhjælp til den praktiske udførelse af selskabets opgaver.


§ 15. Redaktions- og kongreskomitéer

Stk. 1
De videnskabelige selskaber fra de i § 14 stk. 1 nævnte lande vælger jfr. § 16 en redaktionskomité på 5 medlemmer - en fra hvert af de i § 14 stk. 1 nævnte lande - til varetagelse af driften af redaktionen og produktionen af Scandinavian Journal of Primary Health Care og dertil knyttede publikationer i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og instruktioner.

Stk. 2
De videnskabelige selskaber fra hver af de i § 14 stk. 1 nævnte lande vælger jfr. § 16 en kongreskomité på 6 medlemmer til varetagelse af de Nordiske kongresser. Hvert land har ét medlem og det land, der organiserer den næstkommende kongres, har to medlemmer, heraf den ene formand for ”organizing committée” og den anden formand for ”scientific committée”.

Stk. 3
Hvert af de i § 14 stk. 1 nævnte lande må invitere flere medlemmer til at deltage i kongreskomiteen, under forudsætning af at landet selv varetager omkostningerne ved transport og logi for eventuelle ekstra medlemmer. De videnskabelige selskaber fra de i § 14 stk. 1 nævnte lande må frit udskifte deres medlem af kongreskomiteen. Dette under forudsætning af at medlemmer udskiftes, når der vælges en ny formand for kongreskomiteen til den næstkommende kongres i det pågældende land.

Stk. 4
For øvrige aktiviteter i henhold til § 2 stk. 2 kan bestyrelsen udpege særlige komiteer.

 
§ 16. Valg af bestyrelse og komitéer

Stk. 1
Efter indstilling fra hver af anpartshaverne vælger generalforsamlingen 1 person almindeligvis formanden for det pågældende lands selskab som er medlem af bestyrelsen.
Hver af anpartshaverne indstiller tillige en person til generalforsamlingen, hvilken person er suppleant for den pågældende anpartshavers bestyrelsesmedlem.        

Stk. 2
De videnskabelige selskaber fra de i § 14 stk. 1 nævnte lande er ansvarlige for at udnævne 2 personer, hvoraf den ene er medlem af redaktionskomiteen og den anden medlem af kongreskomiteen. Den samme person kan beklæde begge poster.Jvf. § 15, stk 2. skal landet, der organiserer den næstkommende kontgres, udnævne to personer til kongreskommiteen.


§ 17. Formand for bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen vælger en formand udenfor dens midte. Formanden deltager ikke i afstemninger i bestyrelsen.

Stk. 2
Bestyrelsesformanden vælges for 2 år ad gangen og genvalg kan finde sted. Dog kun to gange, hvilket vil sige, at der er en funktionstid på maksimalt 6 år. Det er kun medlemmer af de nordiske selskaber, der kan bestride posten som formand.
  

§ 18. Bestyrelsesmøder

Stk. 1
Bestyrelsen afholder møde mindst 2 gange om året, og i øvrigt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Redaktionskomiteen afholder møde i det omfang, det redaktionelle arbejde kræver det.

Stk. 2
Bestyrelsens valg og beslutninger træffes i enighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Stk. 3
Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv.
 

§ 19. Tegning

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse og formanden eller et medlem af bestyrelsen sammen med formanden og en registreret direktør. Bestyrelsen kan meddele skriftlig fuldmagt til andre til i forening med et bestyrelsesmedlem at tegne selskabet, f.eks. den ansvarshavende chefredaktør.

 
§ 20. Budget

Bestyrelsen skal forelægge et budget for det kommende kalenderår ved generalforsamlingen


§ 21. Regnskabsår

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra l. oktober 1998 til og med 31. december 1999.
 

§ 22. Regnskab og revision

Stk. 1
Årsregnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2
Bestyrelsen er forpligtet til gennem de respektive bestyrelsesmedlemmer at holde anpartshaverne orienteret om væsentlige ændringer i selskabets økonomi og redaktionelle forhold.

Stk. 3
Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. og i overensstemmelse med reglerne i lov om anpartsselskaber, alt således at der fremkommer et retvisende regnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

 

Dateret den 24.03.2023

Bolette Friderichsen
Dansk selskab for almen medicin

Marte Kvittum Tangen
Norsk Selskap for Allmennmedisin

Magnus Isacson
Svensk Förening för Allmänmedicin

Juha Auvinen
Allmänmedicinska Föreningen i Finland

Margrét Ólafía Tómasdóttir
Felag islenskra heimilislaekna

Johann Agust Sigurdsson
Chairman

 

Visit the websites of the five Nordic Colleges of General Practitioners

Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland:Secretariat: DSAM, Stockholmsgade 55, DK-2100 Copenhagen Ø - nfgp@dsam.dk
Dudal Webdesign